Kids Blue Belt w/ Black Stripe

Sankyu Ho (Junior 3rd Kyu)

   

Kata

 
  • Kushanku  
   

Kumite

 
  • Renraku Waza -Combination Techniques
     • Maegeri, Nagashizuki, Gyakuzuki, Mawashigeri Chudan  
   
   
  • Kihon Gumite  
     • Nihonme  
   
  • Ippon Gumite  
     • 5 Free style  
         • 4 Including 2 of each Weapon Defense (Knife and Club)
   
  • Jiu Gumite  
   

Tameshiwari

 
     • Fumikomi (Stomp Kick) – 3 Boards  
   

Written Exam

 
  • History of Suzuki Sensei  
Sensei Tatsuo Suzuki
   
Test Fee: $35