Kids Blue Belt w/ White Stripe

Yonkyu Mon (4th Kyu – High Grade)

   

Kumite

 
  • Renraku Waza -Combination Techniques
     • Surikomi Maegeri, Mawashigeri, Ushirogeri Chudan, Gyakuzuki  
     • Surikomi Maegeri, Sokuto Fumikomi, Ushirogeri Chudan, Uraken  
   
  • Ohyo Gumite  
     • Yonhonme  
   
  • Kihon Gumite  
     • Ipponme  
   
  • Ippon Gumite  
     • 5 Free style  
         • 2 Including 1 of each Weapon Defense (Knife and Club)
   
  • Jiu Gumite  
   

Tameshiwari

 
     • Fumikomi (Stomp Kick) – 2 Boards  
   

Written Exam

 
  • History of Otsuka Sensei
   
Test Fee: $35