Kids Brown Belt w/ Black Stripe

Nikyu (2nd Kyu)

Kihon

  • Tsuki Waza -Punching Techniques
     • Mawashi Zuki    Roundhouse Punch
     • Kagi Zuki    Hook Punch
     • Naka Zuki    Close Punch
  • Keri Waza  -Kicking Techniques
     • Nami Gaeshi    Groin Block

Kata

  • Nai Hanchi

Kumite

  • Renraku Waza -Combination Techniques
     • Surikomi Maegeri, Nagashizuki, Mawashigeri Jodan
     • Maegeri, Sokuto Chudan, Ushirogeri Chudan, Gyakuzuki
     • Zenshinshite Jodan-Chudan Renzuki, Surikomi Maegeri, Mawashigeri, Gyakuzuki
  • Ohyo Gumite
     • Gohonme
  • Kihon Gumite
     • Sanbonme
     • Yonhonme
     • Gohonme
  • Ippon Gumite
     • 20 Freestyle
          5 Including Multiple Attackers
  • Jiu Gumite

Tameshiwari

  • Fukikomi (Stomp Kick) – 3 Boards
  • Hand Technique – 3 Boards

Written Exam

  • History of Karate 
   
Test Fee: $100