Kids Green Belt w/ Black Stripe

Gokyu Ho (Junior 5th Kyu)

   

Kihon

 
  • Uke Waza  -Blocking Techniques
     • Haishu Uke    Back-hand Block
     • Gedan Juji Uke    Low X Block
   
  • Tsuki Waza  -Punching Techniques
     • Ippon Ken    One-knuckle Punch
     • Nakadaka Ippon Ken    Middle One-knuckle Punch
     • Tate Ken    Vertical Punch
   
  • Uchi Waza  -Striking Techniques
     • Haishu Uchi    Back-hand Strike
     • Kumade Uchi    Bear-hand Strike
     • Koko Uchi    Tiger-mouth Strike
   
  • Keri Waza  -Kicking Techniques
     • Nidan Geri    Flying Front Kick
     • Ushiro Geri    Spin Rear Kick
   

Kata

 
  • Pinan Yodan  
   

Kumite

 
  • Sanbon Gumite  
     • Jodan Uke Sanbonme  
     • Mae Geri Uke Sanbonme  
   
  • Ippon Gumite  
     • 4 Free style: Including 1 Inasu  
   
  • Jiu Gumite  
   

Tameshiwari

 
     • Hand Technique – 2 Boards  
   

Written Exam

 
  • Inasu  
   
Test Fee: $35