Kids Green Belt w/ White Stripe

Rokkyu Mon (6th Kyu – High Grade)

   

Kihon

 
  • Tachi Waza  -Stance Technique
     • Yoko Seishan    Wide Seishan StanceWide Seishan Stance
   
  • Tsuki Waza  -Punching Techniques
     • Kette Junzuki no Tsukkomi    Kick and Forward Lunge Punch
     • Kette Gyakuzuki no Tsukkomi    Kick and Reverse Lunge Punch
     • Nagashi Zuki    Snap Punch with Sabaki
   
  • Keri Waza  -Kicking Techniques
     • Mikazuki Geri    Crescent Kick
     • Ura Mawashi Geri    Hook Kick
   

Kumite

 
  • Renraku Waza -Combination Techniques
     • Mawashigeri Chudan, Ushirogeri Gedan, Gyakuzuki  
     • Surikomi Sokuto Fumikomi, Ushirogeri Gedan, Uraken  
   
  • Sanbon Gumite  
     • Jodan Uke Sanbonme  
     • Mae Geri Uke Sanbonme  
   
  • Ohyo Gumite  
     • Nihonme  
   
  • Ippon Gumite  
     • 4 Free style: Including 1 Nagasu   
   
  • Jiu Gumite  
   

Tameshiwari

 
     • Fumikomi (Stomp Kick) – 2 Boards  
   

Written Exam

 
  • Nagasu  
   
Test Fee: $35